Koncepcja Klastra Energii

Pojęcie klastra energii zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Funkcjonowanie klastra można opisać jako produkcję energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. Klastry są inicjatywami działającymi na poziomie lokalnym. Klaster jest strukturą elastyczną i w zależności od miejscowych uwarunkowań, może prowadzić działalność w wielu obszarach. Należą do nich:

 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa konwencjonalne (w tym kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii i ciepła);
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z różnych źródeł energii odnawialnej;
 • wytwarzanie paliw gazowych i płynnych;
 • dystrybucję energii elektrycznej, ciepła i paliw w ramach własnego systemu dystrybucji;
 • sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym po atrakcyjnych cenach;
 • wytwarzanie i dystrybucję lub sprzedaż chłodu;
 • magazynowanie energii lub jej nośników;
 • zagospodarowanie odpadów rolniczych;
 • zagospodarowanie odpadów bytowych;
 • zagospodarowanie odpadów leśnych;
 • wykorzystanie potencjału energetycznego lokalnych cieków wodnych i innych sił natury.

 

Członkowie Klastra Energii

czlonkowie Podlaskiego klasera energii

Zobacz listę firm, które wspierają rozwój naszego projektu

 

Zobacz szczegóły

Zostań członkiem Klastra

czlonkowie Podlaskiego klasera energii

Chcesz się do nas przyłączyć? Zobacz jak możesz to zrobić

 

Zobacz szczegóły

 

 

Klaster energii to:

 

 

Ograniczenie efektu cieplarnianego

Zmniejszenie smogu

Korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców