Działalność klastra na Podlasiu

Podlaski Klaster Energii został powołany na podstawie Listu Intencyjnego o nawiązaniu współpracy w ramach Klastra, podpisanego w dniu 9 października 2017 roku w Nowych Piekutach przez podmioty gospodarcze, jednostki sektora publicznego, tworzące Grupę Założycielską.

Głównym celem Klastra jest stworzenie lokalnego systemu energetycznego opartego o miejscowy potencjał wytwórczy, odbiorczy oraz infrastrukturalny. Celem jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, likwidacja ubóstwa energetycznego, stworzenie korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także poprawa jakości powietrza i zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych regionu.

Cel realizowany będzie poprzez budowę nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej OZE, inteligentnych sieci, implementację innowacyjnych mechanizmów bilansowania i zarządzania energią.

Cele szczegółowe to:

1. Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcji energii elektrycznej i cieplnej w istniejącej oraz planowanej biogazowni rolniczej, energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej oraz dostawy tych energii do lokalnych odbiorców na terenie klastra.

2. Redukcja kosztów energii elektrycznej i cieplnej (szczególnie w obszarze energii cieplnej).

3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości zasilania.

4. Wzrost zatrudnienia (o co najmniej kilka nowych miejsc pracy przy biogazowni oraz centrum dyspozytorsko-rozliczeniowym, a także eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury).

5. Redukcja niskiej emisji ( poprzez dostawy ciepła sieciowego z biogazowni rolniczej).

6. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w bezpośrednim otoczeniu biogazowni istnieje potencjał do lokalizacji produkcji wykorzystującej ciepło i energię, takie inicjatywy zostały zidentyfikowane przez klaster).

7. Rozbudowę infrastruktury w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz jej dystrybucji i zarządzania.

8. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Klastra.

Członkowie Klastra dążąc do poprawy jakości powietrza, zmniejszania wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, dywersyfikacji źródeł energii, poprawy jakości życia mieszkańców, postanawiają przystąpić do współdziałania w zakresie rozpowszechnienia na swoim terenie efektywności energetycznej oraz zastosowania źródeł energii odnawialnej, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii.

Klaster skupia się również na propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej w jednostkach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na zagrożenia środowiskowe i możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.